Ankieta ewaluacyjna to elektroniczny kwestionariusz, w którym pytamy Państwa o parametry funkcjonowania czasopisma w roku podlegającym ocenie. Wysłanie ankiety ewaluacyjnej to sposób zgłoszenia czasopisma do corocznej indeksacji w bazie ICI Journals Master List, a także do uczestnictwa w realizowanym w tym roku projekcie CiteIndex.

Możliwość wypełnienia i wysłania ankiety posiada każdy członek Redakcji posiadający konto użytkownika w systemie ICI World of Journals https://journals.indexcopernicus.com/.

Po wysłaniu przez Redakcję wypełnionej ankiety ewaluacyjnej deklarowane informacje na temat czasopisma weryfikowane są w trzech etapach. Pierwszy z nich ma charakter systemowy – specjalnie przygotowany algorytm ma na celu wskazanie, które z wprowadzonych danych mogą okazać się nieprawdziwe. Drugi etap polega na weryfikacji informacji obciążonych możliwością błędu. Ostatni etap to ręczna weryfikacja informacji, czyli sprawdzenie czy zgadzają się one z faktycznym funkcjonowaniem czasopisma.

Poniżej prezentujemy zakres informacji gromadzonych w ankiecie ewaluacyjnej:

1. Informacje identyfikujące czasopismo:

 • Numer p-ISSN (wersji drukowanej), e-ISSN (wersji elektronicznej) wraz z datą nadania i okresem obowiązywania;
 • Tytuły (w języku oryginalnym, w języku angielskim, tytuł skrócony) wraz z datą nadania i okresem obowiązywania;
 • Kraj i podmiot afiliacji;
 • Specyfikacja tematyczna (dyscypliny naukowe, kategorie naukowe Web of Science, Scopus);
 • Adres strony internetowej czasopisma;
 • Skład zespołu redakcyjnego;
 • Nazwa i dane kontaktowe Redakcji;
 • Nazwa i dane kontaktowe Wydawcy.

2. Polityka wydawnicza czasopisma:

 • Model funkcjonowania czasopisma (open access, hybrydowy, zamknięty);
 • Wydawanie publikacji w trybie „ahead of print” / „early birds”;
 • Publikowanie metadanych czasopisma w wersji elektronicznej i drukowanej (ISSN, rok, miesiąc, tom, numer);
 • Publikowanie metadanych artykułów w wersji elektronicznej i drukowanej (słowa kluczowe w języku oryginalnym, słowa kluczowe w języku angielskim, afiliacja autora, data przesłania manuskryptu, data akceptacji manuskryptu, oświadczenie autora o źródłach finansowania badań, numer DOI publikacji, numery ORCID autorów);
 • Format artykułów na stronie internetowej czasopisma (PDF, HTML, XML, skan publikacji);

3. Stabilność wydawnicza czasopisma:

 • Rok pierwszego wydania;
 • Rok, od którego czasopismo nieprzerwanie funkcjonuje;
 • Miesiąc, w którym publikowany jest pierwszy numer czasopisma;
 • Częstotliwość wydawnicza w 4 ostatnich latach;
 • Liczba wydań opublikowanych w 4 ostatnich latach;
 • Liczba artykułów opublikowanych w 4 ostatnich latach;
 • Liczba artykułów naukowych opublikowanych w 4 ostatnich latach;
 • Liczba manuskryptów zgłoszonych do publikacji w 4 ostatnich latach;
 • Liczba manuskryptów odrzuconych do publikacji w 4 ostatnich latach;
 • Liczba artykułów naukowych opublikowana w 2 ostatnich latach w podziale na języki publikacji;
 • Występowanie opóźnień wydawniczych trwających dłużej niż 6 miesięcy;
 • Występowanie numerów łączonych.

4. Standardy usług redakcyjnych:

 • Publikowanie procedury recenzowania;
 • Publikowanie kryteriów kwalifikacji i odrzucenia manuskryptów;
 • Publikowanie listy recenzentów przynajmniej raz w roku;
 • Publikowanie formularza recenzji;
 • Model recenzowania stosowany przez Redakcje (podwójne anonimowe recenzje – „double blind review”, jednostronnie anonimowe recenzje – „single blind review”, otwarte recenzje – „open review”);
 • Publikowanie instrukcji dla autorów (dotyczących struktury artykułu, przygotowania piśmiennictwa);
 • Wymaganie podpisania przez recenzentów oświadczenia o niewystępowaniu konfliktów interesów;
 • Wymaganie podpisania przez autorów oświadczeń (o oryginalnym charakterze artykułu, o wkładzie poszczególnych osób w postawie artykułu; o źródłach finansowania badań).

5. Poziom digitalizacji czasopisma:

 • Wersje językowe strony internetowej czasopisma;
 • Korzystanie z systemu antyplagiatowego do weryfikacji oryginalności manuskryptów;
 • Korzystanie z elektronicznego systemu wydawniczo-edytorskiego;
 • Korzystanie z narzędzi do eksportu danych bibliograficznych i pełnych treści artykułów naukowych do zewnętrznych baz indeksacyjnych;
 • Gromadzenie statystyk dotyczących wyświetleń lub pobrań artykułów;
 • Komunikacja z użytkownikami w formie newsletterów;
 • Style bibliograficzne preferowane przez czasopismo;
 • Korzystanie z narzędzi do zarządzania danymi bibliograficznymi;
 • Nadawanie numerów DOI artykułom naukowym;
 • Wymaganie posiadania przez autorów numerów ORCID;
 • Bazy bibliograficzne, w których indeksowane jest czasopismo.

6. Poziom współpracy z zewnętrznymi i zagranicznymi naukowcami:

 • Liczba recenzentów, którzy zrecenzowali artykuły w czasopiśmie w ocenianym roku;
 • Liczba autorów, którzy opublikowali artykuły w czasopiśmie w ocenianym roku;
 • Udział procentowy recenzentów z zewnętrzna afiliacją spośród wszystkich recenzentów artykułów naukowych opublikowanych w czasopiśmie w ocenianym roku;
 • Udział procentowy recenzentów z zagraniczną afiliacją spośród wszystkich recenzentów artykułów naukowych opublikowanych w czasopiśmie w ocenianym roku;
 • Udział procentowy autorów z zewnętrzną afiliacją spośród wszystkich autorów artykułów naukowych opublikowanych w czasopiśmie w ocenianym roku;
 • Udział procentowy autorów z zagraniczną afiliacją spośród wszystkich autorów artykułów naukowych opublikowanych w czasopiśmie w ocenianym roku;
 • Udział procentowy osób z zewnętrzną afiliacją spośród wszystkich Członków Rady Naukowej w ocenianym roku;
 • Udział procentowy osób z zagraniczną afiliacją spośród wszystkich Członków Rady Naukowej w ocenianym roku.

7. Model pobierania opłat od naukowców:

 • Wysokość opłaty za złożenie manuskryptu („submission fee”);
 • Wysokość opłaty za publikację manuskryptu („publication fee”);
 • Wysokość opłaty za publikację manuskryptu w modelu open access („open access fee”);
 • Wysokość opłaty za przeprowadzenie szybkiej recenzji/publikacji manuskryptu („rapid review/publication fee”);
 • Średni koszt subskrypcji jednego artykułu naukowego;
 • Dostępność w. w. informacji na stronie internetowej czasopisma.

8. Czas procedowania manuskryptów:

 • Średni czas, w jakim przeprowadzana jest wstępna ocena manuskryptów;
 • Średni czas, w jakim przeprowadzana jest recenzja manuskryptów;
 • Średni czas, w jakim publikowany jest artykuł;
 • Dostępność w. w. informacji na stronie internetowej czasopisma.