Celem projektu jest zbadanie siły oddziaływania polskich czasopism naukowych, czyli identyfikacja w publikacjach naukowych, które ukazały się w roku 2020 cytowań artykułów wydanych we wszystkich krajowych periodykach w latach 2017-2019.
W rezultacie prowadzonego projektu wyznaczone zostaną wskaźniki oddziaływania dla polskich czasopism naukowych, w tym indeks Hirscha za rok 2020 oraz 3-letni Współczynnik Wpływu CiteIndex.
Wyliczony w efekcie projektu indeks Hirscha za rok 2020 wskazywać będzie na liczbę cytowań czasopisma z uwzględnieniem liczby cytowanych publikacji. Obliczony zostanie poprzez uszeregowanie artykułów opublikowanych w latach 2017-2019 według rosnącej liczby cytowań i wybranie pozycji, dla której liczba cytowań jest większa lub równa jej liczbie porządkowej. W odróżnieniu od Współczynnika Wpływu CiteIndex na wartość indeksu Hirscha ma wpływ rzeczywista cytowalność wszystkich opublikowanych artykułów, a nie ich średnia. Dla przykładu, indeks Hirscha za rok 2020 równy 10 informuje, że w roku 2020 przynajmniej 10 publikacji opublikowanych w latach 2017-20219 zostało zacytowanych przynajmniej 10 razy. Wysoka wartość tego wskaźnika świadczy o podjętych przez Redakcje działaniach ukierunkowanych na optymalny dobór wszystkich publikowanych artykułów jak i ich efektywną dystrybucję.

Współczynnik Wpływu CiteIndex wskazywać będzie na średnią liczbę cytowań każdego z opublikowanych w czasopiśmie artykułów. Obliczony zostanie poprzez podzielenie liczby zidentyfikowanych cytowań czasopisma w roku 2020 przez liczbę artykułów opublikowanych w tym czasopiśmie w latach 2017-2019. W odróżnieniu od indeksu Hirscha, o wysokiej wartości wskaźnika CiteIndex może zdecydować wysoka cytowalność choćby jednego z opublikowanych w tym okresie artykułów, wobec czego CiteIndex równy 10 informuje, że każdy z artykułów został zacytowany średnio 10 razy.

Połączenie specyfiki obu wskaźników pozwala na zmierzenie nie tylko średniej cytowalności publikowanych w czasopiśmie artykułów (CiteIndex), ale również i poziomu dbałości Redakcji o dobór i cytowalność wszystkich publikowanych prac (indeks Hirscha).

Nie. Rezultaty badania przedstawione zostaną właściwym organom Ministerstwa Edukacji i Nauki (Komisja Ewaluacji Nauki) wraz z rekomendacjami uzupełnienia aktualnego wykazu czasopism punktowanych. Wykorzystanie przedstawionych wyników projektu przynależy do decyzji Ministra.
W projekcie może wziąć udział każde czasopismo naukowe, którego afiliacja Redaktora Naczelnego lub siedziba redakcji jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Żeby uzyskać porównywalność wyników, zastrzegamy możliwość niewyznaczenia wskaźników oddziaływania czasopismom naukowym, które miały istotne opóźnienia wydawnicze lub ukazują się niezgodnie z zadeklarowaną częstotliwością.
Zgłoszenia czasopism przyjmujemy do 30 lipca 2021 roku. Do tego dnia należy wysłać ankietę ewaluacyjną oraz wprowadzić komplet metadanych artykułów opublikowanych w latach 2017-2020 do Paszportu czasopisma. Po upływie tego terminu zgłaszanie czasopism do projektu zostanie zablokowane. W najlepszym interesie krajowych czasopism naukowych leży wyznaczenie wskaźnika oddziaływania jak najszybciej, przed zakończeniem roku 2021. Im więcej będzie czasu na szerokie analizy wyników projektu przez gremia naukowe tym większa szansa, że rekomendacje uzupełnienia wykazu czasopism punktowanych Ministra Edukacji i Nauki zostaną uwzględnione.
Rezultaty projektu zostaną opublikowane w listopadzie 2021 roku.
Korzystanie z systemu ICI, uczestnictwo w projekcie, aplikacja do indeksacji, a także dostęp do wyników projektu (wskaźników cytowań) jest bezpłatne.
Dowolny członek Redakcji posiadający konto w systemie ICI World of Journals może zgłosić czasopismo do projektu.

W celu zgłoszenia czasopisma należy:
• wysłać ankietę ewaluacyjną równoważną z aplikacją do indeksacji w międzynarodowej bazie czasopism naukowych ICI Journals Master List,
• wprowadzić komplet metadanych artykułów opublikowanych w latach 2017-2020 do Paszportu czasopisma.

W pierwszej kolejności rekomendujemy złożenie ankiety ewaluacyjnej, ponieważ to na jej podstawie obliczany jest aktualny stan kompletności wprowadzonych metadanych artykułów.

Zarówno wysłanie ankiety ewaluacyjnej jak i wprowadzanie artykułów odbywa się poprzez system ICI World of Journals https://journals.indexcopernicus.com/. Ażeby podjęcie tych działań było możliwe konieczne jest posiadanie dostępu do zarządzania Paszportem czasopisma. Jeśli nie posiadają Państwo dostępu do Paszportu wydawanego czasopisma prosimy o kontakt mailowy (citeindex@indexcopernicus.com) bądź telefoniczny (+48 22 487 53 93).

Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z systemu ICI znajdą Państwo w instrukcji wprowadzania publikacji. Do Państwa dyspozycji oddajemy także Zespół Wsparcia Użytkowników Index Copernicus, który służy pomocą zarówno merytoryczną jak i techniczną od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00. Zapraszamy do kontaktu drogą telefoniczną (+48 22 487 53 93) lub mailową (citeindex@indexcopernicus.com).

Oprócz standardowych form kontaktu oferujemy Państwu możliwość przeprowadzenia szkoleń online z możliwością przejęcia pulpitu. W przypadku zaistnienia potrzeby przeprowadzenia takiego szkolenia prosimy o kontakt.

ICI World of Journals https://journals.indexcopernicus.com/search/form to globalna baza czasopism naukowych, w której rejestrować się mogą czasopisma z całego świata. W ramach bazy każda redakcja uzyskuje bezpłatny dostęp do sytemu informatycznego umożliwiającego prowadzenie Paszportu Czasopisma – nowoczesnej wizytówki czasopisma w Internecie. Ideą bazy jest także stworzenie przestrzeni, w której czasopisma decydują się poddać weryfikacji środowiska naukowego pod kątem przestrzegania zasady transparentności oraz świadczenia rzetelnych usług redakcyjnych.

ICI Journals Master List https://journals.indexcopernicus.com/search/formjml to międzynarodowa baza indeksacyjna czasopism naukowych, w ramach której każdego roku oceniane są zgłoszone periodyki. Czasopisma, które spełnią zarówno formalne kryteria jak i wstępne warunki indeksacji, otrzymują – ważny przez 1 rok – wskaźnik ICV (Index Copernicus Value).

Nie, tylko czasopisma, które spełnią warunki opisane w procedurze zostają indeksowane w bazie ICI Journals Master List. Każde czasopismo oceniane jest zgodnie ze standardami obowiązującymi w metodyce oceny.
Nie, w aktualnym roku możliwość skorzystania z przyspieszonej ścieżki oceny została wyłączona. Rezultat oceny wszystkich czasopism zgłoszonych do projektu / indeksacji opublikowany zostanie na jesieni.
Ankieta ewaluacyjna to elektroniczny kwestionariusz, w którym pytamy Państwa o parametry funkcjonowania czasopisma w roku podlegającym ocenie.
Paszport czasopisma to nowoczesna wizytówka periodyku w Internecie. Zawiera wszystkie niezbędne informacje o danym czasopiśmie, w tym jego zakres tematyczny, link do strony www, języki publikacji czy dane kontaktowe do Redakcji.
Na potrzeby projektu należy wprowadzić artykuły opublikowane w latach 2017-2020.
System pozwala na wprowadzanie metadanych opublikowanych w czasopiśmie artykułów naukowych w sposób masowy (za pośrednictwem pliku XML) lub pojedynczo. Wszelkie niezbędne informacje znajdą Państwo w instrukcji wprowadzania publikacji.
Nowoczesne systemy informatyczne pozwalają na eksport metadanych opublikowanych artykułów w formacie XML. Aktualnie system ICI World of Journals akceptuje pliki XML w trzech głównych formatach:
• (ICI) Index Copernicus,
• POL-index,
• OJS (w wersji 2.x oraz 3.x).

W przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości zapraszamy do skontaktowania się ze wsparciem technicznym Index Copernicus pod adresem mailowym citeindex@indexcopernicus.com lub numerem telefonu +48 22 487 53 93.

W Internecie dostępne są darmowe narzędzia do samodzielnej konstrukcji i formatowania plików XML. Zestaw przydatnych linków znajdą Państwo w instrukcji wprowadzania publikacji. W przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości zapraszamy do skontaktowania się ze wsparciem technicznym Index Copernicus.
Na ocenę kompletności każdej z publikacji dostępnej w Paszporcie Państwa czasopisma składają się następujące elementy:
a. tytuł artykułu,
b. słowa kluczowe,
c. streszczenie,
d. autorzy publikacji (imię i nazwisko, nr ORCID, jednostka naukowa, kraj),
e. bibliografia załącznikowa.

Oprócz nich, do formularza artykułu można wprowadzić także informacje dotyczące daty przesłania /akceptacji / publikacji artykułu, dostępu do pełnej treści (darmowy, subskrypcyjny) czy określić przynależność do danej dyscypliny naukowej.

Żaden styl bibliograficzny nie jest szczególnie preferowany w projekcie. Do Paszportu czasopisma można wprowadzić bibliografię załącznikową przygotowaną w dowolnym stylu.
Po zalogowaniu się do systemu, w zakładce „Wydania i zawartość” prezentowane są statystyki kompletności danego wydania i danego artykułu. Stan kompletności dostarczonych danych będzie stale monitorowany przez Zespół ICI oraz przekazywany Redakcjom poszczególnych czasopism w formie raportów. Dodatkowo, mogą Państwo samodzielnie pobrać raport stanu kompletności publikacji w formacie PDF oraz wykaz wprowadzonych artykułów w formacie MS Excel.